Site Tools


ขายออก

ขายออก

คู่มือสำหรับ ANDROID


คู่มือสำหรับ IOS

ขายออก

  • โดยเลือกเมนู “ ขายออก”

  • เมื่อเข้ามาจะพบ “ ประวัติการขาย” ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้
    • สร้างบิลใหม่ โดยกด ”+” ทางด้านขวาบนของจอ
    • ค้นหาบิลตามวัน โดยกด ทางด้านล่างของจอ
    • ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยกด ทางด้านล่างของจอ

ขายออก.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/02/25 15:21 โดย peerax