Site Tools


หมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่สินค้า

คู่มือสำหรับ ANDROID

>> หมวดหมู่สินค้า <<

เพิ่มหมวดหมู่สินค้า

 • ให้ไปที่หน้าหลักของคลังสินค้าแล้วคลิกท่ีเมนูด้านขวาบน แล้ว คลิกเลือก แก้ไข หมวดหมู่สินค้าเพ่ือเข้าสู่หน้าหลักการแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

หน้าตาหน้า หลักของการแก้ไขหมวดหมู่สินค้าซึ่ง จะมีให้ตั้งค่าด้วยกัน 3 แบบ
 - การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า สามารถเพิ่มหมวดหมู่สินค้าได้โดย พิมพ์ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการเข้าไปที่ช่องกรอกชื่อหมวดหมู่แล้วกดSAVE เพื่อบันทึกชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการเพิ่ม
 - การแก้ไขหมวดหมู่สินค้า สามารถแกไขหมวดหมู่สินค้าได้โดย เลือกสินค้าที่ต้องการแก้จากลิสหมวดหมู่ สินค้า เม่ือเลือกได้แล้ว ชื่อ ของหมวดหมู่สินค้าที่เลือกนั้น จะขึ้นที่ช่องทางด้านล่าง ให้เราแก้ไขได้ตามต้องการ หลังจากนั้นกด SAVE เพื่อบันทึกชื่อหมวดหมู่ที่ได้ทำการแก้ไข
 - การลบหมวดหมู่สินค้า สามารถลบหมวดหมู่สนิค้าไดโ้ดยเลอืกหมวดหมู่สินค้าท่ตี้องการลบจากลิสหลังจากนั้น กด Delete ก็จะสามารถลบหมวดหมู่สินค้าได้เสร็จเรียบร้อย

คู่มือสำหรับ IOS

หมวดหมู่สินค้า

เพิ่มหมวดหมู่สินค้า

 • ในคลังสินค้ากดเลือก “ หมวดหมู่”


 • จะปรากฏหมวดหมู่สินค้า เลือกที่ ”+”(มุมขวาบน)


 • ใส่ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการลงไป กด “ ตกลง”


แก้ไขหมวดหมู่

 • ในคลังสินค้ากดเลือก “ หมวดหมู่”


 • จะปรากฏหมวดหมู่สินค้า เลือกที่ “ แก้ไข”(มุมซ้ายบน)


 • กดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแก้ไข


 • ใส่ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการลงไป กด “ ตกลง”


ลบหมวดหมู่

 • ในคลังสินค้ากดเลือก “ หมวดหมู่”


 • จะปรากฏหมวดหมู่สินค้า เลือกที่ “ แก้ไข”(มุมซ้ายบน)


 • กดที่หน้าหมวดหมู่ที่ต้องการจะลบ


 • กดที่เพื่อยืนยันการลบ
 • กด “ ตกลง” เพื่อยืนยันการลบอีกครั้ง

หมวดหมู่สินค้า.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/02/24 17:00 โดย vinsant