Site Tools


แก้ไขข้อมูลสินค้า

แก้ไขข้อมูลสินค้า

คู่มือสำหรับ ANDROID

เมื่อ เราต้องการแก้ไขรายละเอียดสินค้า ของเราให้เราคลิก ที่อยู่ในมุมขวาบน ในหน้าแสดงรายละเอียดของสินค้าของเรา ตามรูปน้ี

หลักจากคลิก จะเข้าสู่หน้าการแก้ไขสินค้า ซึ่ง หน้าตาจะคล้ายกับตอนเราเพิ่มสินค้า แต่เพียงจะมี รายละเอียดปลีกย่อยให้แก้ไขเพ่ิมมากขึ้น ดังรูป

 • การแก้ไขรายละเอียดสินค้า สามารถแกไขรายละเอียดสินค้าได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็น รหัสสินค้า ,ชื่อสินค้า, หมวดหมู่ , ราคา อื่นๆ
 • การแก้ไขรูป โลโก้ และ รูปของสินค้า - รูปโลโก้ให้คลิกที่รูปโลโก้ เพื่อเปลี่ยนรูปโลโก้ของสินค้า
 • การแก้ไขรูปของสินค้า เลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นปุ่มท่ีเขียนว่า เพิ่มรูป เพื่อเพิ่มรูปสินค้า ตามต้องการดังรูปด้านล่าง

 • การลบรูปสินค้า การลบรูปสินค้าก็เพียงแค่กดค้างไว้ที่รูปสินคา้ ท่ีเราต้องการทีจะลบ จะมีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้เรายืนยันการลบรูปสินคา้ ตามรูปดา้นล่าง

เมื่อทำ การแกไขรายละเอียดต่างๆของสินค้าเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นรูป และ รายละเอียดต่างๆ ให้ทำการกด SAVE เพื่อบันทึก การแก้ไขขึ้น server เป็นอันเสร็จเรียบร้อยและเรายังสามารถลบสินค้าที่เราไม่ต้องการแล้วได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม Delete ด้านมุม ขวาบน ก็จะลบสินค้าที่เราไม่ต้องการออกไปได้


คู่มือสำหรับ IOS

 • ในคลังสินค้า เลือกสินค้่าที่ต้องการแก้ไข

 • แก้ไขรายละเอียดสินค้าต่างๆ

 • ข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้มีดังนี้
ชื่อรายการ สามารถแก้ไข
รหัสสินค้า ได้
ชื่อสินค้า ได้
กลุ่มสินค้า ได้
ราคาขาย ได้
ราคาซื้อ ได้
จุดต่ำสุด ได้
คงเหลือ ไม่ได้
ประเภทสินค้า ไม่ได้
สถานะสินค้า ได้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้
 • การแก้ไขรูปโลโก้สินค้า
 • กดค้างที่ “ รูปโลโก้สินค้า”
 • เลือก “ เปลี่ยนรูป”

 • เลือกแหล่งที่มาของรูป

 • การแก้ไขรูปอื่นๆของสินค้า
 • กดค้างที่ “ รูปอื่นๆของสินค้า” ด้านล่างรายละเอียดสินค้า
 • เลือกเพิ่ม หรือ ลบรูปสินค้า

 • กรณีเลือกเพิ่ม เลือกแหล่งที่มาของรูป

 • กรณีเลือกลบ ต้องยืนยันการลบโดยการกด “ ตกลง”

 • เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วให้กด “ บันทึก” ที่มุมขวาของจอ
แก้ไขข้อมูลสินค้า.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/05/02 13:50 โดย peerax